Lokalproducerad fordonsenergi

Sätten är många - vinsten är stor
Kompletta lösningar för en hållbar miljö
Om biogasens möjligheter

Biogas till vätgas

Biogas som drivmedel har fått stor uppmärksamhet i Sverige och det har byggts många biogasanläggningar. Både stora anläggningar och så kallade gårdsanläggningar vid lantbruk. Ta vara på avfall från hushåll, slakterier och från överskottsfett inom restauranger eller från vallodlingar är ett alldeles utmärkt sätt att bli en del av kretsloppet. Lokalproducerad energi.

Med moderna tekniska lösningar finns unika chanser att omforma biogas till ren vätgas. 99,9995% ren vätgas krävs ofta i bränslecellsfordon. Vi har bra kontroll på de lösningar som finns. Optimerade lösningar är ledord.

Det är många fördelar med biogas som drivmedel, men det finns också stora nackdelar. När biogas nyttjas i en förbränningsmotor sker förbränning och det bildas både Nox och andra avgaser samt att det sker utsläpp av koldioxid.

Biogas till vätgas för fordon

Under mänga år har vi ingående studerat olika lösningar, vilka råvaror och substrat, som bäst passar för att producera ren vätgas. Fördelen med biogas som råvara är att småskalig produktion blir lönsamt. Små eller stora rötningsanläggningar ger oanade möjligheter. Avgörande för kostnadseffektivt sätt att producera vätgas är att få tillgång till råvaran – substratet på rätt sätt. I stora vätgasanläggningar är det inte ovanligt att naturgas används. Ökade krav på ”grön vätgas” minskar möjligheterna att använda naturgas. Vi har kontakt med flera leverantörer som har de bästa systemen. Och vi väljer eller ger råd beroende på varje orts / plats bästa lösning.

Skogsråvara, organiskt material och plast till vätgas
Men även organiskt material är suveränt som råvara. Olika förbränningstekniker ger många möjligheter. Låt oss välja ut den metod som blir bästa lösning.

Behovet av vätgas ökar kraftigt och det behöver ske samverkan mellan många intressenter, som har kunskaper att producera ”grön vätgas”

Torrötning – nytt sätt att producera rå biogas

Ny metod under utveckling

Lantmästare, Lars Forslund, Agriassist i samverkan med oss har utvecklat ett mycket rationellt sätt att producera biogas. Vallodling, slakteriavfall, matavfall, slam etc – dvs stapelbara substrat nyttjas i särskilda kammare för att producera rå biogas. Attraktiv prisbild.

Avgörande för ekonomisk framgång blir att råvaran produceras på ett kostnadseffektivt sätt. Agriassist metod att producera biogas kommer få stor betydelse för produktion av vätgas. Råvarans prisbild avgör.

Iden granskas och utvärderas av en innovationsgrupp inom EIP Agri, avsikten är att det ska resultera i att en pilotanläggning i full skala byggs.

 Biogas via flytgödsel och slam i lägre ts halter

Vi har ett utvecklat samarbete med Inrigo AS, tillverkningsföretag i Norge – Trondheim som tillverkar enheter som nyttjar biogas på många olika sätt. Inrigo är synnerligen insatta i att bygga olika anläggningar. Verkar i flera länder. Från konstruktion till färdig anläggning. De samverkar med expertföretag som BioSystem , M fl.
Tord Lindgren, COO Nordic Eco Solutions AB - EcoBioFuel

Leverantör av energistationer och energisystem i Skandinavien för vätgas till lastbilar, bussar och personbilarbilar. Vi producerar också elektricitet och värme. Dvs kompletta energibolag med fossilfri inriktning.

Kontakta mig
Kontakta oss. 0910-701360

Tord Lindgren, CEO EcoBioFuel Skandinavan AB
Jonas Flädjemark, COO, Skandinavien Keyou Gmbh
Lars Forslund, Lantmästare, Agriassist – partner

Translate »